شاید بزرگترین اشتباه مالی خیلی از ما این باشه که به اندازه کافی پول پس انداز نمیکنیم؛ ما به این خاطر برای زمان بازنشستگی پول پس انداز میکنیم که چند دهه راحت و با آسایش زندگی کنیم. شما از هر حقوقی که میگیرین چقدر پس انداز میکنین؟

مرکز تحقیقات بازنشستگی در کالج بوستون اخیرا برای پس انداز بازنشستگی نرخ ۱۴ درصد از کل درآمد رو تعیین کرده.
کالج بوستون با تقسیم بندی گروههای درآمدی نرخی که باید هر ماه پس انداز کنین رو مشخص کرده: درآمد کم (۱۱درصد)، درآمد متوسط(۱۵درصد)، و درآمد بالا(۱۶درصد).

خب، شما چقدر پول کنار گذاشته اید؟!!

منبع: life hacker

عضویت در خبرنامه