افزايش خانه هاى جديد براى فروش، بيشتر از رشد معاملات

نويسنده: مهرداد باقرى، مشاور املاك در كلگرى

تعداد معاملات، افزايش نسبى در ماه آگوست داشت اما افزايش خانه هاى جديد براى فروش، تعداد كل خانه ها در بازار را افزايش داد. تعداد كل خانه ها در بازار به ٦٦٢٤ واحد رسيد، ١٦٪ بيشتر از ماه مشابه سال گذشته، كه نصف اين تعداد شامل آپارتمان ها و خانه هاى متصل است. بيشتر اين افزايش، به خاطر افزايش قيمت ها در ٦ ماه گذشته و افزايش تمايل صاحب خانه ها براى فروش است.

اقتصاددان ارشد اتحاديه مشاوران املاك كلگرى: “بهبود آمار اشتغال سهم زيادى در بهبود بازار دارد، البته نه به اندازه كافى كه باعث جذب افزايش خانه هاى جديد براى فروش شود.   همچنان نرخ بيكارى بالاست و شغل هاى جديد خارج از بخش انرژى به وجود آمده است، در نتيجه رشد اقتصادى قوى ترى لازم است براى ايجاد يك بهبود أساسى در بازار مسكن.”

شاخص كلى قيمت ها در اين ماه با ٠.٣٪ كاهش نسبت به ماه قبل به ٤٤٣،٣٠٠ دلار رسيد كه البته هنوز ١٪ بيشتر از ماه مشابه سال قبل است. به طور كلى قيمت ها ٤٪ از اوج آنها هنوز كمتر است كه به نوبه خود نشان از پايدارى بازار در گذر از ٣ سال ركود اقتصادى مى باشد.

سرعت رشد ورود خانه هاى مستقل در بازار با افزايش تا حدودى متناسب تقاضا همراه بود، با افزايش تعداد كل خانه ها براى فروش كه از سرعت افزايش قيمت ها كاست و شاخص قيمت ها ١.٥٪ بيشتر از سال گذشته است.

براى بخش آپارتمان، افزايش مجدد عرضه باعث كاهش ١٪ قيمت ها نسبت به ماه قبل شد. پيش بينى ها نشان از ادامه اين مشكل در ادامه سال دارند.

در اين مقطع از بازار، شاهد تفاوت زياد آمار بر اساس محله هستيم، در نتيجه بسيار مهم است كه اطلاعات ىمربوط به محل مورد نظر خود داشته باشيد.

خانه هاى مستقل: بازار متعادل

خانه هاى متصل: بازار خريدار

آپارتمان: بازار خريدار

ريز آمار را در جدول زير مشاهده فرمائيد.

عضویت در خبرنامه