نویسنده : گیتی هنرمند، سرپرست دفتر مهاجرتی دنیا

خود اشتغال به اين معناست كه شخصی تجربه كاری در حرفه ای دارد و قادر بوجود آوردن اين حرفه در كانادا شود. اين برنامه به سه گروه خود اشتغال اختصاص دارد.

 1. گروه ورزشكاران
 2. گروه فعالين هنري و فرهنگی
 3. گروه مزرعه داران
متقاضيان مهاجرت به كانادا از طريق خود اشتغالي بايد واجد شرايط زير باشند
گروه ورزشكاران
 • داشتن ٢سال سابقه فعاليتهاي ورزشي در سطح جهاني
 • داشتن ٢ سال سابقه خود اشتغالي در زمينه فعاليتهاي ورزشي مثل مربيگري
 • و يا تركيبي از هر دو حالت ذكر شده
 • داراي حداقل ٢ سال سابقه كار در ٥ سال گذشته
 • داشتن ٣٥ امتياز از ١٠٠ امتياز
گروه فعالين فرهنگی
 • داشتن ٢ سال سابقه فعاليتهاي فرهنگي در سطح جهاني
 • داشتن ٢ سال سابقه خود اشتغالي در زمينه فعاليتهاي فرهنگي و يا تركيبي از دو حالت ذكر شده
 • داشتن ٢ سال سابقه كار در ٥ سال گذشته
 • داشتن ٣٥ امتياز از ١٠٠ امتياز
گروه مزرعه داران
 • داشتن حداقل ٢ سال سابقه كار در مديريت و مالكيت مزرعه، در ٥ سال گذشته
 • داشتن ٣٥ امتياز از ١٠٠ امتياز
معیار انتخاب و سیستم امتیازبندی
معیار انتخاب
امتیاز
امتیاز قبولی۳۵ امتیاز
سطح تحصیلاتحداکثر ۲۵ امتیاز
دانش زبان انگلیسی و فرانسهحداکثر ۲۴ امتیاز
سابقه کارحداکثر ۳۵ امتیاز
سن متقاضیحداکثر ۱۰ امتیاز
سازگاری و انطباق‌پذیریحداکثر ۶ امتیاز
جمع کل۱۰۰ امتیاز

 

عضویت در خبرنامه