نویسنده : گیتی هنرمند، سرپرست دفتر مهاجرتی دنیا

بر اساس قرداد بین دولت فدرال كانادا و استانها، هر استان میتواند مهاجر كار و اقامت را بر أساس مقررات تعیین شده استانی، انتخاب كند و به عنوان نامزد دریافت اقامت دایم ( PR) به دولت فدرال معرفی كند.

در این مرحله، دولت فدرال پس از بررسی پرونده نامزد انتخابی ، اقامت دایم را به فرد میدهد.

مقررات و شرایط هر استان متفاوت است. در اینجا مقررات استان البرتا را بررسی و مرور میكنیم.

استان البرتا ALBERTA:

جذب مهاجر به این استان به سه طریق انجام میشود:

١-مهاجرت نیروی متخصص،

شرایط:

 • داشتن تجربه كار، تحصیلات، داشتن پیشنهاد كار تمام وقت از كارفرمایان مقیم و مستقر در البرتا،

 

٢- مهاجرت نیروی نیمه متخصص،

شرایط :

 • داشتن تجربه، پیشنهاد كار مربوط به شغل از كارفرمایان مستقر و مقیم البرتا

مشاغل این گروه:

كارگران صنایع غذائی
 • كارگران كارمندان  صنایع هتلداری
 • كارگران صنایع حمل و نقل
 • كارگران صنایع تولیدی

 

٣- مهاجرت مزرعه داران خود اشتغال،

شرایط:

 • داشتن تحصیلات و تجربه كاری مربوط به مزرعه داری و رَآه اندازی ان.
 • داشتن و  در دسترسی حداقل 500,000$
 • سرمایه گذاری حد اقل 500.000$ برای خرید مزرعه و رَآه اندازی
 • سابقه اداره مزرعه در بخش كشاورزی
 • داشتن طرح إجرائی ( Business Plan) به منظور اجرای این طرح در استان البرتا
 • سفر به این استان و مصاحبه با أفسر مهاجرت

قابل توجه متقاضیان مهاجرت از طریق مزرعداری: در این استان، پرداخت ضمانت تعهد إلزامی نیست.

عضویت در خبرنامه