نویسنده : سیامک نجفی ، Best Budget Boiler and Plumbing Inc.

تفاوت بین گرما و دما

در اینجا سعی بر این است کە درباره دو مقولەی فوق در هنگام نصب فرنس و یا نصب ترموستات بیشتر توضیح دهیم.
گرما انرژی جنبشی مولکولها در درون اجسام می باشد. دما یک معیار سنجش است کە با آن فهم اندازە گیری و سنجشهای انرژی را برایمان آسانتر میکند.

طیف درجەی گرمایی دلپذیر در خانەهای مسکونی در آلبرتا و بلاخص در کالگری ٦٧ درجەی فارنهایت تا ٧٢ درجە است. این بدان معنا است کە گرمای تولیدی توسط سیستم گرمایی بایستی طوری باشد، کە این مقدار دما را برای ما مهیا کند. برای دست یافتن بە این مقدار تولیدی گرما کە در آمریکای شمالی واحد آنرا بی تی یو (BTU or British Thermal Unit) می گویند، نیاز بە یک سیستم گرمایی کە غالبا فرنس یا بویلر می باشد خواهیم داشت. برای روشن شدن این موضوع بە چند تعریف دیگر اشارەی کوچکی میکنیم.

یک بی تی یو مقدار گرمای است کە برای بالا بردن یک پوند آب بە مقدار یک درجەی فارنهایت نیاز است.

برای اینکە برآورد کرد کە چە فرنسی با چە اندازە بی تی یو برای تولید گرمایی برای یک خانەی مسکونی نیاز است، بستگی بە فاکتوری دارد کە بە آن از بین رفتگی انرژی گرمایی یا هیت لاست (Heat Lost Calculation) می گویند. محاسبەی هیت لاست توسط تکنیسن های دورە دیدە شدە قابل انجام است. بە عنوان مثال وقتی می گوییم خانەایی یک فرنس نیاز دارد کە ٨٠٠٠٠ هزار بی تی یو تولید گرمایی داشتە باشد، یعنی آن خانە افت گرمایی آن در ساعت ٨٠٠٠٠ بی تی یو می باشد، کە ما آن فرنسی را نصب کنیم کە این مقدار افت گرما را جبران کند.

برای دست یابی بە درجەی گرمایی دلپدذیر (Comfort Zone Temperature ) یعنی ٦٧ درجە فارنهایت تا ٧٢ درجە خیلی مهم است کە اندازە یا بزرگی آن فرنس درست محاسبە شود، یعنی فرنسی باشد نە بزرگ باشد و نە کوچک. فرنس اگر خیلی کوچکتر باشد، دستگاه بایستی خیلی کار کند کە در دراز مدت از عمر ماشین کاستە می شود، و اگر فرنس اندازەاش هم خیلی بزرگ باشد، فرنس خیلی زیاد خاموش و روشن می شود (Short Cycling) کە این امر باعث خرابی مخزن حرارتی (هیت اکس چینجر) آن می شود. محاسبەی هیت لاست چون کار سادەایی نیست و خیلی از تکنیسنها دورەی آنرا ندیدەاند برای خانەها انجام نمی دهند.
در سیستم اروپایی و ایران ما آشنایی با سیستم ام کا اس داشتیم کە برای سنجش دما از سلسیوس و واحد انرژی ژول استفادە می کردیم. کە برای روشنتر شدن موضوع بە آن اشارەایی میکنیم
رابطەی بین درجە گرمایی فارنهایت و سلسیوس:

C=(F-32)/1.8 or F=1.8*C+32
For Example:
67 F C=(67-32)/1.8 C=19.4 or ~ 19 C
72 F C= (72-32)/1.8 C=22.2 or ~ 22 C

 

وقتی یک تکنیسینن ترموستات را در خانەی شما نصب میکند، برای تبدیل واحدها می توانید از او سوال کنید و یا میتوانید بگویید کە ترموستات خانەاتان را بە سلیسیوس تبدیل کند.

و همینطور برای تبدیل واحد انرژی بی تی یو بە ژول بە رابطەی زیر نیاز دارید:
1 Kilo Joule = 0.948 BTU
1 BTU = 1054 Joule

برای دیدن مقدار بی تی یو یک فرنس یک پلاک روی فرنس در وقت ساخت نصب شدە است کە تمام مشخصات خاص فرنس منجملە چە مقدار بی تی یو انرژی تولید میکند درج شدە است. البتە انژی کە در روی پلاک فرنس نصب شدە است انژری وردی است و با محاسبە و در نظر گرفتن بازدەایی فرنس (افیشنسی فرنس) مقدار انرژی خروجی آنرا می شود محاسبە کرد.

( Efficiency*Input in Btu=output Energy )

 

ولی نکتەایی هست، بعد از نصب یک فرنس جدید، تکنیسین بایستی با یک محاسبەیی بە صاحبخانە اطمینان خاطر بدهد کە این فرنس واقعا آن مقدار گرما را تولید میکند. چرا کە خیلی از فرنسها میتواند تنظیم متفاوتی داشتە باشد و در نتیجە آن انژری خروجی کە در روی پلاک فرنس قید شدەا است نباشد.

یک تکنیسن دورە دیدەی کانادایی با یک روش کە بە آن کلاکینگ می گویند این امر را میسر میکند.
Clocking formula in BTUH (BTU in one hour)= 3600X1000(for natural gas only not propane)/Revelations per second

اگر عدد بدست آمدە در این رابطە با عدد روی پلاک همخوانی داشت و بهم نزدیک بودند، یعنی فرنس درست نصب شدە است.

عضویت در خبرنامه