نویسنده : سیامک نجفی ، Best Budget Boiler and Plumbing Inc.

سیستم گرمایی یک مکانیزم یا ساختاری است کە بواسطەی آن گرما تولید می شود.  یعنی سیستم گرمایی کە در رینج دمای دلپذیر یعنی ٦٧ درجە فارنهایت تا ٧٢ درجە فارنهایت را با بازدەهی حداکثر گرما را تولید می کند. یک سیستم گرمایی می تواند متشکل از بویلر، فرنس، شومینە، آبگرمکنهای بدون مخزن آب (تانک لس واتر هیتر)، کە ترکیب یا یکی از اینها باشد.

بویلر یک دستگاه گازی یا گازوئیلی است ک آب را بە جوش می آورد و آب داغ توسط یک سیستم هایدرونیکی طراحی شدە بە خانە منتقل می شود، کە این اب داغ در جایی از اتاقها وارد بیس بورد، یا کفپوشهای گرمایی خانە می شود کە در آنجا گرما را از دست میدهد، کە در نتیجەی این عمل اتاق گرم می شود.

بویلرها بە دو دستەی کلی تقسیم می شود بە بویلرهای با ظرفیت آب بالا (High Mass Boiler) و بویلرهای با ظرفیت آب پایین ((Low Mass Boiler  High Mass Boiler  .  در خانەهای مسکونی بدلیل اینکە خیلی طول می کشذ کە دما را بالا ببرد (quick response time)  کاربردی ندارد.

نوع بویلرها

امروزە در تمام خانەهای مسکونی کە سیتم گرمایی آن با بویلر باشد، دو نوع بویلر وجود دارد. بویلر سنتی کە بویلری است با بازدە پایین یا متوسط و بویلر با تولید تراکمی آب یا کاندسینگ (Condensing) و بازدەایی بالا. نصب درست بویلر اگر بویلر سنتی باشد بایستی طوری طراحی گردد کە آب برگشتی بویلر کمتر از ١٤٠ درجە فارنهایت نباشد.

اگر دمای برگشتی بە بویلر کمتر از ١٤٠ فارنهایت باشد، تمام لولەها و المنتهای بویلر و هیت اکسچینگر بویلر زنگ زدە میشود و در نهایت بزودی پوسیدە و خراب می شود. در صورتیکە این مشکل بویلرهای کاندنسینگ نخواهد داشت، چون ساختار بویلر طوری است کە از مصالحی چون مس و پلاتینیوم ساختە شدەاند. در واقع با انتخاب و یا داشتن بویلرهای کاندسینگ یا بازدە بالا، دو اتفاق رخ میدهد، یکی اینکە درصد زنگ زدگی در این بویلر خیلی پایین است، در نتیجە راحتی خیال خواهد آورد و دوم اینکە در طول سال خیلی  از نظر مصرف گاز صرفە جویی خواهید داشت.

وجود یک میکسینگ ولو (Mixing Valve) خیلی ضروری خواهد بود وقتی بویلر با بازدە پایین استفادە می شود و آن بدلیل این است کە آب برگشتی را با آب داغ خروجی قاطی می کند، بعد بە داخل بویلر پس می فرستد تا از زنگ زدگی و پوسیدگی کە در اثر اکسیداسیون بە عمل می آید جلوگیری کند.

و در نهایت دوستدارن محیط زیست انتخاب بویلر با بازدە بالا استفادە خواهند کرد تا کربن و مخصوصا منواکسید کربن بە محیط زیست کمتر روانە کنند. چرا کە بویلرهای با بازدە بالا تولید ناخالصی کربن خیلی پایینی دارند. ولی بویلر های سنتی تولید منواکسید بالایی دارند.

نوع لولەایی کە در سیستم گرمایی استفادە می شود

نوع لولەهایی کە در سیستم گرمایی بکار بردە می شود با لولەهایی کە درسیستم آب مصارفی بکار بردە می شوند متفاوت است. اگر لولەی مسی بکار بردە می شود. کمترین ضخامت آن نوع ام ( M)  و یا ال (L) اگر لولەی پلاستیکی استفادە می شود کە امروزە مصرف خیلی زیادی در صنعت لولە کشی و سیستم گرمایی دارد بایستی لولە پوشش آنتی اکسیژنی داشتە باشد کە بە آن اصطلاحا اکسیژن بریر می گویند، معمولا این لولەها برنگ نارنجی یا سیاه هستند.

لولەهایی کە برای آب مصرفی استفادە می شوند معمولا، سفید، قرمز و یا آبی هستند. استفادەی این نوع لولە ها اکسیژن بریر باعث می شود کە اکسیژن بە داخل لولە نفوذ نکند در نتیجە نە حباب های هوا در داخل لولە بوجود می آید و نە زنگ زدگی و پوسیدگی در لولە بوجود می آید.

ضد یخ برای سیستم های گرمایی یا گلای کال

گلای کال (Glycol) یک نوع ضد یخ مخصوص است ک در شهرهای سرد سیر چون کالگری برای جلوگیری از یخ زدگی در لولەهای سیستم گرمایی استفادە می شود تا در زمانی کە بویلر خراب باشدە و هو خیلی سرد است، توی لولهایی کە بلاخص در زیرزمین خانە کفپوش گرمایی بکار بردە میشود از آن استفادە می کنند. برای جاهایی کە گاراژ را با سیستم بویلر گرم می کنند قطعا از این گلای کال استفادە می کنند. و همچنین خانەهایی کە لاکسجری هستند و یا افراد کهن سال در آن زندگی می کنند، جلوی درب خانە را با سیستم بویلر کف پوشی گرمایی می کنند کە بە آن سنو ملت (Snow Melt)  می گویند، بکار بردە می شود کە بایستی با گلای کال درصد بالا مجهز شود .

زمانی کە گلای کال استفادە می شود، بایستی سیستمی در قسمت هایدرونکی آن در نظر گرفت کە بە آن هیت اکسچینجر علادە می گویند، کە در واقع از رفتن گلای کال، بە داخل بویلر جلوگیری می کند.

یکی دیگر از موارد دیگری کە در زمان استفادەی گلای کال بایستی در نظر گرفتە شود، در صد مخلوط آب و گلای در سیستم است. کە در خانەهای مسکونی، در زیر  زمین و داخل گاراژ از یک سوم گلای کال و دو سوم آب استفادە می کنند.

و مورد آخر و خیلی مهم دیگر کە موقع استفادە از گلای کال است، بهرەگیری از سیسیتم کراس کنکشنن (Cross Connection) است کە خود بحث مفصلی است، ولی کاربرد آن جلوگیری از تداخل آب نوشیندی یا وردی خانە با آب گلای کال دار سیستم گرمایی است.

بویلرهایی کە ساخت کانادا هستند و نام خوبی در عرصەئ سیستمهای خانگی هیدرونیکی دارند، یکی ان تی آی(NTI) و دیگری آی بی سی (IBC) می باشند.

عضویت در خبرنامه