نويسنده: مهرداد باقرى، مشاور املاك كلگرى

جاده پر دست انداز بهبود بازار كلگرى

تعداد معاملات املاك در ماه فوريه افت داشت ولى كاهش عرضه خانه هاى جديد براى فروش از كاهش قيمت ها جلوگيرى كرد.

تعداد كل معاملات ١٠٩٤ واحد بود كه نسبت به سال قبل ماه مشابه، ١٨٪ افت داشت، اين افت بعد از افزايش معاملات در ماه ژانويه اتفاق افتاد (ماه ژانويه شاهد رشد زياد معاملات بود به علت تغيير قوانين وام مسكن و آخرين فرصت براى استفاده از قوانين قديمي). تعداد معاملات تا اين جاى سال همچنان كمتر از ميانگين طولانى مدت كلگرى است.

نمودار زير تعداد معاملات تا به اين جاى سال را با سال هاى گذشته مقايسه مى كند.

اقتصادان ارشد انجمن مشاوران املاك كلگرى: ” بازار همچنان در حال تطبيق خود با افزايش نرخ سود بانكى و سخت تر شدن قوانين وام مسكن است. اين دوره گذار با چالش همراه است و تقاضا تعيين كننده روند بازار خواهد بود. البته همچنان در ابتداى اين دوره گذار هستيم و تغيير قيمت ها در نهايت وابسته به عرضه خانه ها هم است.”

كاهش عرضه خانه هاى جديد در بازار به حدى نبود كه از تعداد كل خانه هاى براى فروش در بازار بكاهد، اما اثر منفى كمى تقاضا را تا حدى خنثى كرد و از كاهش قيمت ها جلوگيرى نمود.

اين بازار احتياج به فهم عميقى براى فروش يا خريد موفق دارد. بررسى دقيق آمارى بازار در زمان قيمت گذارى خانه الزامى است.

براى خانه هاى مستقل و متصل قيمت ها نسبتا بدون تغيير نسبت به سال گذشته است ولى آپارتمان ها حدود ٣٪ ارزان تر از سال گذشته هستند.

نمودار زير تغيير قيمت ها را در مناطق مختلق شهر نشان مى دهد.

بازار خانه هاى مستقل در بيشتر مناطق، بازار متعادل، بازار خانه هاى متصل در حالت تعادل يا به نفع خريدار، اما بازار آپارتمان ها در تمامى مناطق شهر به نفع خريدار است.

پيش بينى اين است كه بازار تا بهار يا شروع تابستان تحت تاثير قوانين جديد وام مسكن تا حدودى راكد باشد، اما با شروع تابستان اگر نرخ بيكارى در كلگرى كاهش يابد، مى تواند رونق را به بازار برگرداند.

عضویت در خبرنامه