نویسنده : سیامک نجفی ، Best Budget Boiler and Plumbing Inc.

آبروهای زیر زمینی (Subsoil Drainage)

آبروهای زیرزمینی بە لولەهای گفته می شود کە در زیر زمین در دورتا دور خانە نصب می گردد تا سفرەهای آبی زیر زمینی کە بطرف زیرخانه ها روانە می گردد را در خود جای دهد و بە طرف خیابان آنر هدایت کند یا بە لولەهای آب شهری کە برای این منظور در ساختمان بکار گرفتە شدە است وصل گردد. این نوع لولەها را اصطلاحا ویپینگ تایل (Weeping Tile) می گویند. قطر این لولەها حداقل بایستی ٤ اینچ باشد و اصولا شبکەایی و دارای سوراخ‌هایی بە قطر١/٨ تا ١/٤ اینج است تا آب بە داخل آن نفوذ کردە و بە علت داشتن شیب بە طرفی کە بایستی وصل و نصب گردد سرازیر می شود.

تمام عمارتها و خانەهای مسکونی امروز کە در کانادا ساختە می شود کە دارای ساختاری هستند کە قسمتی از آن بایستی بە زیر زمین وارد گردد (دارای زیر زمینی است) بایستی آبروهایی زیر زمینی در آن نصب گردد، کە بە دو صورت انجام می گردد، یا در اطراف خانە از طرف بیرون است کە در این حالت تا جایی کە ممکن است لولە را بە طرف بیرون از خانە یا داخل حیاط کە بە طرف خانە منتهی می گردد یا بە طرف خانە همسایە (اگر آب بطرف زمین خانەی همسایە وارد شود از نظر شهرداری ایرادی نخواهد داشت بە شرط آنکە وارد زیر زمین و خانەی او نشود) سوق دادە می شود. در مواردی کە ساختار خانە طوری است کە آب در جایی جمع می شود و امکان اینکە بە طرف خیابان یا زمین همسایە برود نیست، در این حالت یک پمپ آب مخصوص این منظور  نصب می گردد تا آب را بطرف بالا پمپ کند و نهایتا بطرف خیابان و ابروهای شهری روانە گردد.

در کانادا بە علت داشتن برف و باران زیاد در تمام شهرهای کانادا، و بوجود آمدن سفرهای آب زیر زمینی، گذاشتن آبروهای زیر زمینی در خانەهای تازە ساز ملزم شدە است و خانەهای قدیمی تر هم کە در معرض خطر آمدن آب در زیر زمینشان هست، و پیشتر این مورد برای آن در نظر گرفتە نشدە است، نیاز است کە آبروهای زیرمینی برای آن در نظر گرفتە شود.

انواع لولەی فاضلابی یا زیر زمینی

در سیستم لولە کشی کانادا ٣ نوع لولەهای فاضلاب تعریف شدەاست،  آبهای کدر یا آب فاضلاب توالت، فاضلاب های خاکستری کە مربوط می شود آب ظرفشویی آشپزخانە، و آب روشن یا تمیز کە مربوط بە آب باران یا همان آبهای کە در آبروهای زیر زمینی جمع میشود و خیلی مواقع هم آب دەستشویی (مخصوص شستن دست نە توالت) و حمام هم بە آن وصل می کنند. آب روشن بە سیستم آب فاصلاب جدا از دیگر آبها وصل می گردد کە از نظر محیط زیستی امری است امروزە بە آن زیاد توجە می شود. دلیل آن هم این است کە تمام آب فاضلابها کە بە سیستم آب شهری وصل می گردد بە یک محلی می ریزند کە عملیات جداسازی مواد زائد از آب در آنجا بە وقوع می پیوندد. عملیات جداسازی بیشتر یک عمل فیزیکی است نە شیمیایی. مواد زائد بە شرکت هایی کشاورزی کە کود هایی طبیعی یا شیمیایی می سازند ارجاع می گردد و و آب آن دوبارە بە طبیعت بازگرداندە می شود. حال، آبهای روشن (Storm Water) مستقیما از طرف شهرداری هدایت می گردند تا در جاهای مربوطە بە مستقیما بە طبیعت باز گرداندە می شوند. و دلیل این جدا کردن دوتا آب ناشی از برف و باران و سفرەهای زیر زمینی و آب توالت – آشپزخانە همین است کە کارخانەهای مخصوص (City water treatment facility) کمتر کار کنند و فقط روی همان آب فاضلاب توالت کار کنند.

پمپ های آب برای آب های زیر زمینی سامپ پمپ (Sump Pump)

راه دیگری کە برای حل مشکل آب در زیر زمین خانە نصب پمپ های مخصوص این کار است کە بە سامپ پامپ معروف است. برای این منظور، یک سطل مخصوص کە بە آن بسین می گویند بە قطر پایین ٢٤ اینچ و از طرف بالا حدودا ٣٠ اینج است و دارای ارتفاع حدودا ٢٤ اینچ، زمین را حدود ٢٦-٣٠ کندە و و سطل را داخل گودال جایگذاری کردە و پمپ را داخل سطل نصب می کنند. این عمل باعث می شود کە آب بە طرف این چاهک کندە شدە در زیر زمین کە اصولا هم در اتاق تاسیسات است، جمع شدە و در از تریق سامپ پامپ بە بیرون از خانە و یا بە فاضلاب آب روشن متصل می گردد.

هر لول کشی سامپ پامپ متشکل از یک پیچ یونیون، یک یکسو کنندە و یک فلکە ی قطع و وصل است.

بودن آبها در زیر زمین خانەها می تواند یک خطر پتانسیلی باشدکە باعث می شود با بروز ناگهانی آب، چوبهای کفپوش زیر زمین را خراب کند، کە خود باعث بوجود آمند کپک می باشد، کە کپک در خانەها باعث بوجود آمدن یا تشدید مریضی آصم است.

عضویت در خبرنامه