نویسنده : سیامک نجفی ، Best Budget Boiler and Plumbing Inc.

برای نصب دستگاهای گرمایشی یا سرمایشی اصولا کارخانەی سازندە (Manufacture) ١٠ سال گارانتی خود دستگاه را صادر می کند بە شرط آنکە دستگاه نصب شدە کمتر از ٢ ماه پس از نصب رجیستر شود، کە این کار را یا شرکت نصاب انجام می دهد یا خود مشتری یا خریدار انجام می دهد.

ولی آیا می شود دستمزد را هم ضمانت کرد؟ یعنی واقعا با یک مبلغی ١٠ سال یا کمتر میشود سرویس دستمزد را وارانتی کرد؟ چە گارانتی پشت این وارانتی شرکت هست کە این دستمزد را گارانتی کند؟ یعنی مثلا اگر یک شرکت نصب فرنس قول داد و یک گواهی هم صادر کرد کە این کار را گارانتی را می کند، آیا مشتری می تواند اعتماد کند؟ اگر این گارانتی دستمزد کار را کسی خرید و فرنسش هم خراب شد و نیاز بە تعمیر داشت و بە شرکت صادر کنندەی گواهی زنگ زد و آن شرکت مذکور وقت نداشت یا نخواست بە تلفن مشتری جواب دهد، آیا کاری از مشتری ساختە است؟

صدور گواهی وارانتی دستمزد یکی از پیچیدە ترین موردهای گارانتی در کار سیستم هایی گرمایی و سرمایی است، و آن هم بە علت گران بودن دستمزد این کار است. خیلی شرکتها با اخذ ٤٠٠ دلار کمتر یا بیشتر گواهی گارانتی ١٠ سالە صادر می کنند، کە این چنین گواهی هایی عملا فاقد استفادە خواهند بود، و دلیل آن هم این است کە بە دلیل ارزان بودن این نوع گواهیها، واجد شرایط بودن آن کار برای پرداخت شدن، بسیار مشکل است.

شرکت هایی بیمەایی کە گارانتی دستمزد را انجام می دهند هم مهم است. اگر شرکت معتبر نباشد، گرفتن مخارج خرج دستمزد کار آسانی نیست. ولی با این حال شرکت هایی هستند کە این گارانتی را کمی گرانتر می فروشند، ولی در عوض شرکت های بیمەی بسیار معتبر پشتیبان آنست و خود شرکت نصاب هم شرکت خوشنامی بایستی باشد، کە مشتری را دچار دردسر نکند.

اصولا اگر یک شرکت بیمەی معتبر مثلا (AIG) گارانتی را بیمە کند، حد اقل این است کە مشتری می تواند یک شرکت دیگری را برای کارش استخدام کند و پولش را براحتی از بیمە بگیرد. و شرکت های خوش نام بیمە هم بخاطر آنکە نامشان خراب نشود، اگر ضمانت کاری را بە عهدە گرفتە باشند، تقبل خرج آن را هم عهدە دار می شوند. البتە ممکن است کە قیمت بیمەی ١٠ سالەی این چنین بیمەی ارزان نباشد.

گارانتی سیستم های گرمایی هیدرونیکی اصولا ٥ سالە است. یعنی یک بویلر یا واتر هیتر تنکلس یا آبگرمکن های بدون مخزن (خرکوش نشان های ایران) اگر رجیستر بشود، ٥ سال حد اکثر ضمانت وسیلە خواهند گرفت. و همین منوال گارانتی دستمزد ٥ سال خواهد بود.

ضمانت کاری برای دستگاهای دیگر کە مربوط بە سیستم گرمایی یا سرمایی است، مثل رطوبت ساز، ترموستات، فیلترهای الکترونیکی، هپا فیلتر و غیرە هم اصولا ٥ سال برای قطعە است و ضمانت دستمزد، اصولا هیچ شرکت بیمەایی این ضمانت را انجام نمی دهد یا مقدور بە صرفە نیست.

عضویت در خبرنامه