نویسنده : مجید ضیایی ، مشاور مستقل مالی در کلگری

داشتن برنامه ریزی ارثیه، برای بسیاری از افراد فقط به منزله داشتن وصیتنامه میباشد. ولی این موضوع نیاز به بررسی ها و برنامه ریزی های بسیاری دارد.

نداشتن وصیتنامه به دولت محلی اجازه می‌دهد که سرمایه های شما را طبق قوانین دولت محلی توزیع کند.

وقتی فردی از دنیا می‌رود تمام دارای های او بمنظور پرداخت مالیات به ارزش روز بازار محاسبه می شود. در صورتی که فرد متاهل باشد (Married or Common Law) برخی از دارای ها او، به عنوان مثال مبالغ موجود در حساب RRSP، به حساب همسرش منتقل میشود که به آن Roll Over می‌گویند. در این حالت پول موجود در این حساب شامل پرداخت مالیات نمیشود. در زمانیکه همسر متوفی پول را از حساب خارج کرده و یا فوت نماید، تمامی موجودی این حساب شامل محاسبات مالیاتی میشود.

رشد اصل سرمایه (Capital Gain):

اشخاص و شرکت ها به صورت متداول از بیمه عمر استفاده می کنند تا بتوانند قسمتی از سرمایه شان را که مشمول مالیات شده و از کنترلشان خارج میشود، با کمک بیمه عمر پرداخت کنند. بدین ترتیب می‌توانند مالکیت کل دارایی را در بین اعضای خانواده خود نگهدارند.

در حسابی به مانند RIF که معمولاً قسمت بزرگی از پس‌انداز یک شخص می باشد، بفرض آنکه صاحب حساب همسر نداشته باشد؛ در صورت فوت، تمامی مبلغ پس‌انداز به عنوان درآمد آن سال شخص مذکور محاسبه شده و مشمول پرداخت مالیات می شود. برخی افراد از بیمه عمر استفاده می‌کنند که Estate آنها به اندازه کافی سرمایه برای پرداخت مالیات داشته باشند که به ذینفع اجازه می‌دهد که از تمام ارثیه استفاده کند.

یکی دیگر از روش‌های کاهش مالیات در برنامه ریزی ارثیه، کمک به موسسات خیریه ثبت شده میباشد. بسیاری از این موسسات، کمکهای مالی خود را از طریق قراردادهای بیمه عمر اشخاص دریافت می‌کنند. شخص اهداکننده، از دولت فدرال و محلی اعتبار مالیاتی دریافت مینماید. میزان اعتبار مالیاتی در استان‌های مختلف، متفاوت میباشد.
نکته حائز اهمیت این است که تنها درصورت تعیین موسسه خیریه بعنوان صاحب قرارداد بیمه و همچنین ذینفع قرارداد بیمه، شخص می‌تواند از اعتبار مالیاتی (Tax Credit) برخوردار شود.

مطالب در این مقوله بسیار زیاد و برای هر فرد، شرایط برنامه ارثیه متفاوت می‌باشد. پیشنهاد میشود که با وکیل، حسابدار و مشاورمالی مورد اعتماد خود مشورت کرده تا مطمین شوید که تمامی زحمات سالهای کاری شما به دست کسانیکه درنظردارید خواهد رسید.

RRSP: Registered Retirement Saving Plan
RIF: Registered Income Fund

عضویت در خبرنامه