نویسنده : سیامک نجفی ، Best Budget Boiler and Plumbing Inc.

سوال اینجاست برای استفادە از سیستم گرمایی در خانەهای مسکونی طبق استانداردهای کانادا (کد مربوطە) چە مواردی ضروری است؟

تمام خانەهای مسکونی در کانادا کە مطابق با قوانین استاندارد شهرداری (سی تی بای لا) ساختە شود بە نسبت سیستم گرمایی دو مورد ضروری و واجب است، کە اگر آن دو مورد رعایت نشود مجوز استفادە از سیستم گرمایی (فرنس، بویلر یا شومینە-سیستم گرمایی برقی (مثل بیس بوردهای برقی)) نخواهد گرفت. کە بە ترتیب بە آن می پردازیم.

تهویە و چرخش هوا در داخل ساختمان

تهویە ی هوا بە این معنا است کە چند بار در طول روز هوا بایستی در طبقات مخلتف ساختمان جابجا شود. علت این امر رساندن اکسیژن تازە بە تمام نقاط مختلف ساختمان است.

خانەهایی کە در آن فرنس نصب شدە است خود بە خود عمل تهویە بخاطر وجود چرخش هوا از طریق کاناهای هوای گرم و کانالهای هوای برگشتی براحتی امکان پذیر است. در جاهایی مثل آلبرتا کە هوای سرد سال طولانی است و گاها ممکن است تا چندین روز خیلی بە ندرت درب خانەها باز و بستە شود و عملا در طی ماهایی از سال امکان باز کردن پنجرە وجود ندارد (بە علت سردی بیش از حد هوا و یخ زدن پنجرەها) این امر یک ضرورت است و طبق کد شهرداری هر فرنسی کە نصب می شود، اگر تنها دو رشتە سیم برای ترموستات آن وجود دارد، چونکە خانە قدیمی است، بایستی یک کلید مخصوص برای پنکەی فرنس کە اصطلاحا کلید تابستانە نیز بە آن می گویند در نظر گرفت، تا عمل چرخش هوا حتی اگر فرنس کار نکند و هوای خانە نسبتا گرم باشد (مثلا شومینە هم استفادە می شود یا خانە سیستم گرم کف گرمایی هم دارد) بتوان عمل تهویەی هوا در آن انجام گیرد. وجود چرخش هوا در داخل خانە حتی در تابستان نیز یک امر لازم در نظر گرفتە شدە است.

هوای تازە

برای اینکە عمل تهویە هوا و چرخش آن بە طور کامل انجام گیرد وجود یک خط لولەی حد اقل ٤ اینچ هوای تازە از بیرون ساختمان بە داخل ساختمان و آن هم بە کانال هوای برگشتی فرنس نصب  می گردد.

HRV

در مواردی کە برای سیستم گرمایی از فرنس استفادە نمی شود و بویلر یا سیستم گرمایی برقی (خیلی بە ندرت استفادە می شود) را بکار گیرند بایستی از اچ –آر- وی (HRV) برای تهویەی هوا بهرە گرفت. سیستم اچ –آر- وی بدین گونە عمل می کند کە یک خط هوای تازە از بیرون را بداخل ساختمان هدایت میکند کە قبل از پخش هوا بداخل ساختمان هوا را طوری گرم می کند کە یا آنرا بە بالای صفر یا نزیک بە صفر می رساند تا هوای خانە را خیلی سرد نکند، و بعد بە تمام نقاط خانە از طریق لولەهای هوی رفت پخش می شود. و از طرفی هوای ماندەی داخل هوای خانە را بە بیرون از خانە هدایت می کند، کە طی این عمل خانە همیشە هوای تازە و مطبوع در چرخش است.

بنابراین قبل از استفادەی سیستم گرمایی بایستی توجە کرد کە اول از همە سیستم چرخش هوا بداخل ساختمان در جریان باشد و دوم اینکە هوای تازە از بیرون ساختمان بە داخل ساختمان بطریقی انجام گرفتە شدە باشد. البتە خانەهایی کە دارای فرنس هستند، هنوز امکان دارد کە برای آن یک فن یا پنکە برای تهویەی هوا بە بیرون برای آن در نظر گرفتە شود کە بشود چون سیستم اچ –آر- وی همیشە هوای تازە و مطبوع در داخل ساختمان در جریان باشد.

در مواردی هم بە فرنس یک سیستم کمکی اچ –آر- وی استفادە می کنند کە عمل چرخش هوای تازە در خانە بدرستی انجام پذیرد.

 

عضویت در خبرنامه