نویسنده : سیامک نجفی ، Best Budget Boiler and Plumbing Inc.

در ابتدا توضیح کوتاهی بدهم کە در کانادا مقولەی فیلتر آب بە دو بخش تقسیم می شود، یکی اینکە سختی آب را شکاندن و بە آب مناسب آشامیدنی تبدیل کردن است، و دیگری آب فیلتر کردن کە در واقع بیشتر برای از بین بردن بوی کربن اب است. ما در اینجا بە برسی شکاند آب سخت می پردازیم و بە عنوان مثال در کلگری آلبرتا چە مناطقی آب های سخت دارند. و اینکە کلا آب سخت بە چە معنای است.

آب خالص یا آب مقطر تشکیل شدە است از ٢ هیدروژن و یک اکسیژن (‌‌H2O). و اما آب آشامیدنی کە ما می خوریم چنین نیست. آب آشامیدنی از مواد معدنی دیگری تشکیل شدە است. و چنین مواد معدنی اگر بە اندازەی کافی در آب باشد، نە تنها مضر است بلکە مفید هم هست. منتها در اکثر موارد، بلاخص آب کلگری آب سختی است و این بدین معنا است کە مواد معدنی آب بیش از اندازە است و آن هم اثرات بد بروی بدن انسان و لولە کشی، ظرفشویی، مایشین لباس شویی و حتی پوست بدن در موقع شستن دست و رو یا حمام کردن.

وسیلەایی کە برای این مورد درست کردند کە سختی آب را کم کند بە آن واتر سوفتنر می گویند.  البتە بعضی مواقع نیاز است کە چند وسیلە در خانە برای بدست آوردن آب آشامیدنی نیاز است. مثل آب چاه کە در اکثر خانەهای بزرگ (Acreage) یا خانەهایی کە در مزارع هستند و آب آنها از طریق آب چاه است. مثلا آهن آب زیاد باشد، یا اسید آب بالا باشد، این هر کدام وسیلەی مورد نیاز خود احتیاج دارد.

آب سخت

وجود بیش از حد مقدار کلسیم و مگنزیم در آب آنرا اصطلاحا آب سخت خواهد کرد. کە در ابتدا تمام شیر فلکەها را بە مرور آهکی می کند و آنرا دچار گرفتگی می کند، دوم اینکە وسیلە هایی کە مستقیما درگیر با آب هستند خراب می کند، مثل ماشین ظرفشویی، و سوم اینکە کسانی کە مشکل معدە و سیستم گوارشی دارند را دچار مشکل خواهند کرد.

و اگر آبئ مقدار کلسیم و مگنزیم آن از حد نصاب بالاتر نباشد بە آن آب نرم یا گوارا می گوییم. ترم کربنات کلسیم (CaCo3) را برای مقولەی آب سختی انتخاب کردەاند. برای اینکە بدانیم مقدار کربنات کلسیم در آب بە چە شکل است و چگونە آنرا اندازە گیری میکنیم بە دو روش برسی می کنیم. یکی اینکە در هر لیتر آب بە چە اندازە کربنات کلسیم هست کە در واحد ام-کا-اس میلی گرم است دوم اینکە استاندارد صنعتی آن بە چە شکل است. در نرم صنعتی آنرا گرین ر هر گالن در نظر می گیرند (Grain/ImpGallon) کە در واقع گرین همان تعداد ذارات مواد مختلف است در هر گالن. رابطەی تقریبی کە برای تبدیل گرین در گالن و میلی گرم کربنات کلسیم در هر لیتر بدین شکل است: یک گرین در گالن = ١٤.٣ در هر میلی گرم در لیتر است. یعنی یک گرین در گالن کربنات کلسیم ١٤.٣ برابر هر میلی گرم در لیتر کربنات کلسیم دارد.

بنابراین اگر یک واتر سوفتنر را بخریم کە دارای ١٧ گرین توانایی باشد، بە این معنا است کە سختی آب را از حد بالا بە حد نصاب آشامیدنی خواهد آورد. اتفاقی کە می افتد این است: ١٧ ضربدر ١٤.٣ = ٢٤٣ (تقریبا)  کە ٢٤٣ میلی گرم کربنات کلیسم را در هر لیتر بە آب نرم یا آب گوارا تبدیل می کند.

برسی آب کلگری

Hardness rating      Concentration of Calcium Carbonate (mg/L)Concentration of Calcium Carbonate (grains/ imperial gallon)
Soft0 to <750 to <5.2
Medium hard75 to <1505.2 to <10.5
Hard150 to <30010.5 to <21
Very hard300 and greater21 and greater

بنابر جدول بالا اگر آبی بیش از ٥.٢ گرین آن بالاتر باشد آب گوارا نیست و نیاز بە واتر سوفتنر هست. کە آب جنوب کلگری یعنی  جنوب غربی و جنوب شرقی دارای آب خیلی سخت است و آب شمال غربی و شمال شرقی آب سخت دارد.

لازم بە ذکر است کە در ماهای مختلف سال سختی آب بە علت تغییر وضعیت آب هوایی و شیوەی بیرون آمدن آب از کوه دارای درجات مختلفی است. و چون آب کلگری از دو رودخانەی مختلف تامین می شود و دارای دو خصوصیات خاص خود است.

آب رودخانەی البو، و رودخانەی باو. رودخانەی باو (Bow River) آب شمال کلگری تامین می کند. و آب جنوب کلگری از رودخانەی البو (Elbow River) کە دارای سختی بالاتری است.

برسی سختی آب شمال کلگری:

Monthmg/L CaCO 3grains/gallon
January18713.1
February18112.6
March17812.5
April17011.9
May15911.1
June15110.5
July15110.5
August15310.7
September16011.2
October16711.7
November17612.3
December18513.0
Average168.011.8

 

و آب جنوب کلگری بە این شکل گزارش شدەا ست:

Month​mg/L CaCO 3grains/gallon
January24717.3
February24517.1
March23616.5
April21815.2
May22115.5
June20714.5
July20314.2
August20614.4
September21615.1
October22015.4
November22415.6
December23816.6
Average22315.6

 

کە جدول بالا نشان میدهد حد اقل سوفنتری کە نیاز باشد تا بتوان آب را آن گوارا کرد بایستی گرین ١٧ را دارا باشد. و بیشتر از ١٧ نیز نیاز نخواهد بود چون گرین هر چە بالاتر باشد سوفتنر گرانتر خواهد بود، و بە این کار نیازی نخواهد بود.

برای اطلاعات بیشتر لطفا با ما در تماس باشید

www.bbbplumbing.ca           Tel: 587.433.3335

 

عضویت در خبرنامه