نويسنده: مهرداد باقرى، مشاور املاك در شهر كلگرى

به دليل عدم بهبود در اوضاع اقتصادى، تعداد كل معاملات مسكن به ١٢٧٢ واحد رسيد كه ١٣٪ كمتر از سال قبل است. اين افت تعداد معاملات براى همه انواع خانه و به خصوص خانه هاى مستقل اتفاق افتاده است.

اقتصادان ارشد انجمن مشاوران املاك كلگرى: ” اقتصاد كلگرى همچنان با نرخ بالاى بيكارى دست و پنجه نرم مى كند كه باعث كاهش اعتماد به نفس خريداران شده است. در سوى ديگر عرضه زياد خانه در بازار باعث كاهش قيمت ها شده است.”

تعداد كل خانه ها در بازار براى فروش ٧٩٤١ واحد است. شاخص كل قيمت ها نسبت به ماه قبل ١٪ و نسبت به سال قبل ٣٪ افت نشان مى دهد.

بيشتر افرتد علاقه دارند از شرايط موجود استفاده كنند ولى در بيشتر مواقع خود آنها هم خانه اى در بازار براي فروش دارند كه بدون تعديل توقعات قادر به فروش آن نيستند و اين امر از خريد آنها هم جلوگيرى مى كند.

با وجود چالش هاى روبرو، رشد اجاره بهبا در بازار اجاره نشانه اى است كه به كاهش عرضه خانه براى فروش كمك خواهد كرد.

نكاتى در مورد بازار

خانه هاى مستقل:

– تا به اين جاى سال تعداد معاملات٢٠٪ كمتر از ميانگين ١٠ سال كلگرى است. اين كاهش براى تمام بازه هاى قيمتى به جز خانه هاى كمتر از ٣٠٠ هزار دلار است.

– شاخص قيمت ها براى خانه اى مستقل ٠.٨٪ كمتراز ماه پيش و ٣٪ كمتر از پارسال است.

– در تمام نواحى كلگرى قيمت ها رو به كاهش است به جز مركز شهر و غرب كلگرى كه قيمت ها همچنان بيشتر از سال قبل است.

آپارتمان:

– اين بخش شاهد كمترين افت تعداد معاملات با ٦٪ كاهش است، هرچند كه اين مقدار از ميانگين ده سال كلگري، ٢٠٪ كمتر است.

– تعداد آپارتمان جديد براى فروش نسبت به سال قبل رو به كاهش است.

– شاخص قيمت براى آپارتمان ها ٠.٤٪ كمتراز ماه پيش و ٢.٧٪ كمتر از پارسال است.

خانه اى متصل:

– تعداد معاملات خانه اى متصل ١٥٪ نسبت به سال قبل و ١٤٪ از ميانگين ده سال كلگرى كمتر است.

– تعداد زياد خانه در بازار باعث افت قيمت ها در تمامى نواحى كلگرى به جز مركز شهر و شمال شرقى شده است.

– همچنان شاخص قيمت ها براى خانه هاى نيمه مستقل نسبت به سال قبل بيشتر است.

– قيمت  تاون هاس ها ٢٪ نسبت به سال قبل و ٩٪ نسبت به اوج قيمت ها كاهش داشته است.

عضویت در خبرنامه