نویسنده : سیامک نجفی ، Best Budget Boiler and Plumbing Inc

چرا در هوای خیلی سرد زمستانی فرنسهای با راندمان بالا زوتر خراب می شوند یا زود بە زود خاموش و روشن می شوند.

دلایل زیادی هست کە چرا فرنس زیاد خاموش و روشن می شود. بلاخص در هوای خیلی سرد زمستان و مخصوصا در هوایی چون هوای کلگری.

در اینجا ما فقط بە دو دلیل آن می پردازیم و یکی از دلایل عمدەی آنرا را بیشتر باز میکنیم کە یکی از مشکلاتی است خیلی از تکنسینها و حتی مامور بازرس شهرداری در موقع نصب فرنس آنرا نادیدە می گیرند.

  1. معروفترین دلایل همان سرویس نکردن فرنس است کە بخش عمدەی سرویس تمیز کردن سنسور حرارتی و تعویض فیلتر است. البتە وقتی می گوییم فرنس، شامل تمام یونیت های گازی می شود کە دارای بخش فرنسی یا کورە و برنر حرارتی هستند. مثل آبگرمکن های دیواری یا آبگرمکن تانکری، بویلر، و یا شومینە است.
  2. ونتینگ کە شامل لولەی اگزوز و لولەی هوای تازە بە فرنس است.

در اینجا ما بیشتر بە موضوع ونتینگ فرنس می پردازیم. کە خیلی از صاحبین خانەها را در زمستان گرفتار مشکل سیستم گرمایی خانەشان شدەاند.

نکتەی خیلی مهمی کە در ونتینگ فرنس بایستی در نظر گرفتە شود بە انجام رساندن آن طبق استانداردهای کد شهری است، کە خیلی مواقع هم تکنیسین آنرا انجام نمی دهد و هم اینکە بازرس شهرداری ممکن است بە آن توجهی نکند.

ابتدا اینکە لولە ی اگزوز بایستی دارای حداقل ٢ درصد شیب بطرف فرنس باشد تا کە آب حاصلە از تبخیر (کاندسیشن) گرمایی اگزوز بتواند بطرف آبرو کف زمین یا پمپی کە برای مخصوص این کار در نظر گرفتە شدە است جاری شود.

دومین و مهم ترین بخش ونتینگ چگونە تمام کردن ونتینگ در بیرون خانە است.

تمام ونتینگ هایی کە در بیرون خانە تمام می شود بایستی بە شیوەایی خاصی تمام شدە باشد کە بدین گونە است.

  1. لولەی هوای تازە برگشتی بە فرنس (کە اصطلا بە آن کامباسشن ایر می گویند) بایستی حد اقل ١٢ اینج از زمین فاصلە داشتە باشد.
  2. این لولەی برگشتی هوا بە فرنس بایستی با یک زانوی ٩٠ درجە کە جهت آن بە طرف پایین ختم شدە باشد، بە اتمام رسیدە باشد. با احتساب زانو حداقل ١٢ اینچ باشد.
  3. لولەی اگزوز بایستی ١٢ اینچ عمودی بە طرف بالا از لولە هوای برگشتی فاصلە داشتە باشد
  4. لولەی اگزوز بایستی با یک زانوی ٩٠ درجە بە طرف بیرون یا یک تی بە اتمام رسیدە باشد.

اگر این نکات رعایت نشود گاز حاصلە از اگزوز تمام یا بخشی از آن از طریق لولەی هوای برگشتی بە داخل فرنس کشیدە می شود کە این عمل باعث می شود فرنس بە آن اکسیژن تازە نرسد و فرنس خاموش شود.

آخرین موردی کە بایستی از این نقطە نظر بدان توجە کرد یخ زدگی لولەی اگزوز است. اگر در استان آلبرتا باشد، لولەی اگزوز نبایستی بیشتر از ٢ فیت بیرون باشد و در بی سی نباید بیشتر از ٣ فیت.  در غیر این صورت لولە بایستی با پشم شیشە یا عایق مخصوص لولە عایق بندی شود. با این عمل از یخ زدگی لولە جلوگیری می شود و لولە شانسی برای یخ زدگی پیدا نمی کند.

عضویت در خبرنامه