سیامک نجفی

چگونە کولر گازی خود را انتخاب کنیم؟

نویسنده : سیامک نجفی ، Best Budget Boiler and Plumbing Inc. برای انتخاب کولر گازی چند چیز نیاز است کە بدانیم. چگونە یک کولر گازی کار...

فیلتر آب (Water Softener) در کانادا

نویسنده : سیامک نجفی ، Best Budget Boiler and Plumbing Inc. در ابتدا توضیح کوتاهی بدهم کە در کانادا مقولەی فیلتر آب بە دو بخش تقسیم...

تهویە هوا و هوای تازە برای خانەهای مسکونی کانادا

نویسنده : سیامک نجفی ، Best Budget Boiler and Plumbing Inc. سوال اینجاست برای استفادە از سیستم گرمایی در خانەهای مسکونی طبق استانداردهای کانادا (کد مربوطە)...

چگونە ترموستات مناسب برای فرنس خود انتخاب کنیم

نویسنده : سیامک نجفی ، Best Budget Boiler and Plumbing Inc. ترموستات وسیلەایی است کە برای قطع و وصل یک جریان ولتاژ پایین بکار گرفتە می...

وارانتی یا ضمانت دست مزد برای سیستم های گرمایی یا سرمایی

نویسنده : سیامک نجفی ، Best Budget Boiler and Plumbing Inc. برای نصب دستگاهای گرمایشی یا سرمایشی اصولا کارخانەی سازندە (Manufacture) ١٠ سال گارانتی خود دستگاه...

سیستم های گرمایی خانەهایی مسکونی

نویسنده : سیامک نجفی ، Best Budget Boiler and Plumbing Inc. خانەهای مسکونی بطور کلی بوسیلەی دو یونیت گازی گرم خواهند شد. فرنس و بویلر. البتە...

پدیدار گشتن آب در زیرزمین خانەها

نویسنده : سیامک نجفی ، Best Budget Boiler and Plumbing Inc. آبروهای زیر زمینی (Subsoil Drainage) آبروهای زیرزمینی بە لولەهای گفته می شود کە در زیر زمین...

بویلر در خانەهای مسکونی – سیستم گرمایی

نویسنده : سیامک نجفی ، Best Budget Boiler and Plumbing Inc. سیستم گرمایی یک مکانیزم یا ساختاری است کە بواسطەی آن گرما تولید می شود.  یعنی...

مواردی کە برای نصب فرنس در خانەهای مسکونی باید بدانیم

نویسنده : سیامک نجفی ، Best Budget Boiler and Plumbing Inc. تفاوت بین گرما و دما در اینجا سعی بر این است کە درباره دو مقولەی...

مطالب تصادفی

اخبار