سیامک نجفی

تاثیر دما بر روی آب گرم سیستم های گرمایی در خانەها

نویسنده : سیامک نجفی ، Best Budget Boiler and Plumbing Inc  افزایش دمای آب در خانەها چە در سیستم گرمایی و چە در آبگرمکن خانەها شامل...

فیلترهای الکترونیکی تمیز کنندەی هوا

نویسنده : سیامک نجفی ، Best Budget Boiler and Plumbing Inc این دستە از فیلترهای الکترونیکی کە بعنوان تمیزکنندەی هوا شناختە می شوند، یکی از موثرترین...

فیلترهای مخصوص هوا برای تمیز نگە داشتن هوای داخل ساختمان

نویسنده : سیامک نجفی ، Best Budget Boiler and Plumbing Inc فیلترهای هوا برای تمیز نگە داشتن هوای داخل ساختمان یکی از راهای مناسب استفادە از فیلترهای...

گردش آب گرم در خانەهای مسکونی

نویسنده : سیامک نجفی ، Best Budget Boiler and Plumbing Inc هدف از ارایه مطلب گردش آب گرم دری یک خانەی مسکونی این است که ۳...

سرویس فرنس‌های قدیمی

نویسنده : سیامک نجفی ، Best Budget Boiler and Plumbing Inc. چگونگی کار این فرنسها فرنس های قدیمی کە بە شکل شمع کار می کنند دو دستە...

چگونە کولر گازی خود را انتخاب کنیم؟

نویسنده : سیامک نجفی ، Best Budget Boiler and Plumbing Inc. برای انتخاب کولر گازی چند چیز نیاز است کە بدانیم. چگونە یک کولر گازی کار...

فیلتر آب (Water Softener) در کانادا

نویسنده : سیامک نجفی ، Best Budget Boiler and Plumbing Inc. در ابتدا توضیح کوتاهی بدهم کە در کانادا مقولەی فیلتر آب بە دو بخش تقسیم...

تهویە هوا و هوای تازە برای خانەهای مسکونی کانادا

نویسنده : سیامک نجفی ، Best Budget Boiler and Plumbing Inc. سوال اینجاست برای استفادە از سیستم گرمایی در خانەهای مسکونی طبق استانداردهای کانادا (کد مربوطە)...

چگونە ترموستات مناسب برای فرنس خود انتخاب کنیم

نویسنده : سیامک نجفی ، Best Budget Boiler and Plumbing Inc. ترموستات وسیلەایی است کە برای قطع و وصل یک جریان ولتاژ پایین بکار گرفتە می...

وارانتی یا ضمانت دست مزد برای سیستم های گرمایی یا سرمایی

نویسنده : سیامک نجفی ، Best Budget Boiler and Plumbing Inc. برای نصب دستگاهای گرمایشی یا سرمایشی اصولا کارخانەی سازندە (Manufacture) ١٠ سال گارانتی خود دستگاه...

مطالب تصادفی

اخبار