انتخابات آمریکا ۲۰۲۰

اختلاف رأی نامزدها و پیشتاز بودن یک حزب در هر ایالت ممکن است با ادامه شمارش آراء تغییر کند. ایالتی را انتخاب کنید تا جزییات آراء آن را ببینید. منبع: رویترز.