نويسنده: مهرداد باقرى، مشاور املاك در شهر كلگرى

بعد از شروع اميدواركننده بازار مسكن در سال ٢٠٢٠، شرايط به ناگهان تغيير كرد و شيوع ويروس جديد روى همه ابعاد اقتصاد تاثير گذاشت.

آثار اقتصادى اين پديده در همه عرصه هاى اقتصادى از جمله بازار مسكن در حال نمايان شدن است.

تعداد معاملات در ماه مارچ با رشد خوبى شروع شد اما در ميانه ماه به علت تدابير مربوط به شيوع ويروس و فاصله گيرى اجتماعى تعداد بازديد خانه ها افت زيادى داشت كه به كاهش معاملات انجاميد.

اقتصاددان ارشد انجمن مشاوران املاك كلگرى: “شرايط بى سابقه اى را شاهد هستيم هم از نظر شيوع ويروس و هم از لحاظ شرايط بازار انرژى در دنيا. جاى تعجب ندارد كه اين اوضاع بر روى بازار مسكن هم تاثير بگذارد. ”

در ماه مارچ، تعداد معاملات ١١٪ نسبت به سال قبل كم شد كه ٣٧٪ كمتر از ميانگين بلند مدت كلگرى است. اين كمترين تعداد معاملات از سال ١٩٩٥ است.

آثاراين شرايط احتمالا تا ماه ها باقى بماند. هر چند اقدامات كمكى دولت در كاهش صدمات كمك خواهد كرد. البته از سوى ديگر خبر شروع به ساخت خط لوله Keystone بعد از سال ها انتظار مى تواند بعد از عبور از ركود موجود و به شرط بهبود قيمت نفت كمك شايانى به اقتصاد آلبرتا بكند.

از سوى ديگر تعداد خانه هاى جديد براى فروش در بازار ١٩٪ كم شد. اين امر باعث شد با وجود كاهش تعداد معاملات، تعداد كل خانه هاى در بازار ١٢٪ كمتر از سال قبل شود كه از كاهش قيمت ها جلوگيرى كرده است.

شاخص قيمت ها در ماه مارچ ٤١٧،٤٠٠ دلار رسيد كه تنها ١٪ كمتر از سال قبل است.

در پيش بينى امسال، قيمت ها با كمى افت پيش بينى شده بود كه با توجه به شرايط موجود افت قيمت ها ميتواند بيشتر از پيش بينى ها باشد.

آمار بازار

خانه هاى مستقل

  • تعداد معاملات ١٥٪ كمتر از سال قبل بود.
  • با اين وجود كاهش زياد تعداد خانه هاى جديد در بازار، باعث كاهش ١٧٪ كل خانه هاى مستقل در بازار شد.
  • شاخص قيمت ها نسبت به سال قبل بي تغيير است.

آپارتمان ها

  • تعداد ٢١٧ واحد آپارتمان فروش رفت كه نسبت به سال قبل كمي رشد داشته است. اين تنها نوع خانه است كه با رشد تعداد معاملات همراه بوده است.
  • تعداد آپارتمان هاى جديد براى فروش هم در اين ماه كاهش داشت كه در نتيجه از تعداد كل آپارتمان ها در بازار كاسته است.
  • با اين وجود تعداد زياد آپارتمان در بازار، همچنان فشار روى قيمت ها براى كاهش را ادامه مى دهد، شاخص قيمت ها در ماه مارچ ٢٪ كمتر از سال قبل است.

خانه هاى متصل

  • هم خانه هاى نيمه مستقل وهم تاون هاس ها با كاهش تعداد معاملات و خانه هاى جديد براى فروش روبرو شدند.
  • شاخص قيمت ها براى هر دو نوع اين خانه ها، ٢٪ كمتر از سال قبل است.

عضویت در خبرنامه


پاسخ دهید به این دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید