نويسنده: مهرداد باقرى، مشاور املاك در شهر كلگرى

همانطور که در مقاله اول گفته شد، بايد اشاره کرد كه محله ايده آل براى هر خانواده با توجه به نياز، بودجه و هدف از خريد ملك متفاوت خواهد بود. در اين مقاله تنها سعى مى شود، تعدادى از محلات محبوب در كلگرى را معرفى و اطلاعات بيشترى را در مورد آنها بازگو كنم و به اين معنا نيست كه ساير محلات، مكان مناسبی نيستند.

Tuscany

این محله نسبتا جدید در شمال غربی کلگری، در میان سال ھاى ١٩٩٠ تا ٢٠١٠ ساخته شده است. نزدیکی به ایستگاه مترو، اتوبان Stoney Trail و YMCA از جذابیت ھای این محله به شمار می آیند. تنوع در نوع و قیمت خانه ھا، خیلی از خریداران را به سمت این محله می کشاند.

جمعیت این محله در سال ٢٠١۶، ٢٠،٠٠٠ نفر بوده است که ٢۴٪ آن از مھاجران ھستند. میانه قیمت خانه ھاى مستقل در این محله حدود ۵٠٠ ھزار دلار است. میانه درآمدى ساكنان آن ھم در سال ٢٠١۶، حدود ۱۴۰ ھزار دلار بوده است. ٧٢٪ از ساكنین این محله داراى تحصیلى تكمیلى ھستند.

تنھا ٨٪ از خانه ھای این محله برای اجاره ھستند.

Capital hill & Banff Trail

این دو محله قدیمی در مرکز شھر کلگری، در میان سال ھاى ١٩۵٠ تا ١٩٧٠ ساخته شده اند. نزدیکی به دانشگاه کلگری، بیمارستان، مترو، و مرکز شھر از جذابیت ھای این دو محله به شمار می آیند و این ناحیه را محل مناسب برای خرید خانه سرمایه گذاری تبدیل نموده است. خانه ھای این دو محله شامل خانه ھای بسیار قدیمی و یا خانه ھای جدید ساز می باشد.

جمعیت این دو محله در سال ٢٠١۶، ٨،٠٠٠ نفر بوده است که ١۵٪ آن از مھاجران ھستند. میانه قیمت خانه ھاى مستقل در این محله حدود ۶١٠ ھزار دلار و برای خانه ھای نیمه مستقل جدید ساز ٧٠٠ ھزار دلار است. میانه درآمدى ساكنان آن ھم در سال ٢٠١۶، حدود ٧٩ ھزار دلار بوده است. ۶٨٪ از ساكنین این محله داراى تحصیلى تكمیلى ھستند.

۵٨٪ از خانه ھای این دو محله برای اجاره ھستند.

Brentwood

این محله قدیمی در شمال غربی کلگری، در میان سال ھاى ١٩۵٠ تا ١٩٧٠ ساخته شده است. نزدیکی به ایستگاه مترو، دانشگاه کلگری، و اتوبان Crowchild از جذابیت ھای این محله به شمار می آیند. اکثر خانه ھای این محلھ، خانه ھای Bungalow کوچک ھستند.

جمعیت این محله در سال ٢٠١۶، ۶،۵٨۵ نفر بوده است که ٢۵٪ آن از مھاجران ھستند.میانه قیمت خانه ھاى مستقل در این محله حدود ۵۵٠ ھزار دلار است. میانه درآمدى ساكنان آن ھم در سال ٢٠١۶، حدود ٨۵ ھزار دلار بوده است. ٧٠٪ از ساكنین این محله داراى تحصیلى تكمیلى ھستند.

۴٠٪ از خانه ھای این محله برای اجاره ھستند.

Hill Hurst

این محله بسیار قدیمی در مرکز شھر کلگری، در میان سال ھاى ١٩١٠ تا ١٩٣٠ ساخته شده است. نزدیکی به مرکز شھر بزرگ ترین جذابیت ھای این محله به شمار می آید. خانه ھای جدید ساز گران زیادی در این محله ساخته شده است.

جمعیت این محله در سال ٢٠١۶، ۵،۴٠٠ نفر بوده است که ١٩٪ آن از مھاجران ھستند. میانه قیمت خانه ھاى مستقل در این محله حدود ۶۵٠ ھزار دلار است. میانه درآمدى ساكنان آن ھم در سال ٢٠١۶، حدود ٩٣ ھزار دلار بوده است. ٧٧٪ از ساكنین این محله داراى تحصیلى تكمیلى ھستند.

۴٨٪ از خانه ھای این محله برای اجاره ھستند.

در مقالات بعدى تعداد بيشترى از محلات را معرفى خواهم كرد.

عضویت در خبرنامه


پاسخ دهید به این دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید