نویسنده : مجید ضیایی ، مشاور مستقل مالی در کلگری

اين نوع سرمايه گذارى كه بعنوان سرمايه گذارى “سبز” يا سرمايه گذارى اخلاقى نيز شناخته ميشود، به گونه اى طراحى شده است كه هر دو پارامتر رشد پول و همچنين اخلاق جامعه را در نظربگيرد. بتازگى اين نوع سرمايه گذارى بعنوان سرمايه گذارى مؤثر (impact investing)  نيز شناخته ميشود كه هدف آن ايجاد اثر مثبت بر جامعه انسانى ميباشد.

امروزه بسيارى از سرمايه گذاران هدفهاى مالى خود را با ارزشهاى شخصى خود مطابقت ميدهند. آنها در زمينه هايى سرمايه گذارى ميكنند كه به هر دو هدف رشد پول و اثر مثبت بر جامعه دست يابند.

بطور كلى اين نوع سرمايه گذارى در سه ناحيه محيط زيست، تعهدات اجتماعى و نحوه اداره شركتها بكارگرفته ميشود واين سه فاكتور  بعنوان ESG ( Environment, Social responsibility, Corporate governance) ، اثر مستقيمى بر رشد سرمايه گذارى دارند.

???????????

اين فاكتورها چه هستند؟

تأثير زيست محيطى

تعهد در برابر جامعه

 اداره شركتها

چگونه سياستهاى يك شركت در راستاى خدمت به محيط زيست ميباشد؟سياستهاى شركت در برابر كارمندان شركت و ساير مردم چيست؟چگونه يك شركت اداره ميشود؟
شامل موارد زير ميشود:

 • مشاركت در امر تغيير أب و هوا
 • صدور گازهاى گلخانه اى
 • حفظ منابع طبيعى مانند آب
 • كنترل زباله ها و آلودگيها
 • جنگل زدايى
شامل موارد زير ميشود:

 • شرايط محيط كار(كودكان كار و بهره كشى انسانى)
 • حفظ ساختار بومى
 • سلامتى و ايمنى
 • نحوه ارتباط كارفرما
شامل موارد زير ميشود:

 • نحوه پرداخت ها
 • رشوه و فساد مالى
 • فعاليتهاى سياسى و خيريه
 • ساختار مديريت
 • استراتژى ماليات

 

در بكارگيرى فاكتورهاى سرمايه گذارى، موارد زير در سرمايه گذارى لحاظ نميشوند:
 • تنباكو و دخانيات
 • انرژي هسته اى
 • تسليحات نظامى
 • سرگرميهاى بزرگسالان
 • قمار و بازيهاى مربوطه

در طول سالهاى اخير، عملكرد اين نوع سرمايه گذارى نشان داده است كه ايجاد محدوديت در نوع سرمايه گذارى، ميزان رشد آن را محدود نكرده است.

هفت مورد كه در شناخت يك شركت شايسته بكارگرفته ميشود:

ساختار يك شركت

زمينه

تعيين شايستگى

سهامداران

اداره شركت

 • آيا اداره شركت توسط مديران مستقل انجام ميشود؟ آيا مسوليت مديرعامل و مديران ارشد قابل تفكيك است؟
 • آيا شركت منشور اخلاق دارد و از آن تبعيت ميكند؟ آيا قوانين براى تمامى كاركان يكسان است؟ آيا نحوه پرداخت به مديران ارشد مشابه شركتهاى مشابه و رقيب  ميباشد؟
 • آيا نحوه افزايش درآمد و پاداشها طورى طراحى شده است كه مطلوب سهامداران در طولاني مدت باشد؟

مشتريان

محصولات مناسب
 • آيا محصولات اصلى شركت و يا خدمات ارائه شده توسط شركت در جهت رفاه حال مشتريست؟
 • آيا توسعه و بهبود محصولات و خدمات، مشترى مدار است؟ چه ميزان صرف افزايش رضايتمندى مشترى ميشود؟
 • آيا محصولات شركت از مواديكه به ضرر مشتريست توليد ميشود، مانند تنباكو؟

پرسنل

 

 

رابطه كارفرما

 • آيا شركت داراى سابقه مثبت يا منفى در زمينه ارتباط كارفرما و كارمندان است؟
 • آيا شركت براى پرسنل خود برنامه هايى براى سلامتى و بازنشستگى دارد؟
 • آيا برنامه هايى در جهت آموزش و ارتقا سطح آگاهى پرسنل وجود دارد؟
 • آيا پرسنل امكان خريد سهام شركت را دارند؟

تنوع پرسنل

 • آيا شركت برنامه اى در جهت افزايش پراكندگى جنسى و نژادى پرسنل دارد؟
 • آيا هيئت مديره شركت از تنوع جنيستى و نژادى برخوردار است؟
 • اين تنوع در مديران ارشد چگونه است؟

اجتماع

 

 

 

روابط اجتماعى

 • آيا شركت قسمتى از سود خود را به خيريه اختصاص ميدهد؟
 • آيا شركت، پرسنل خود را تشويق به كارهاى داوطلبانه ميكند؟ و ساعات كار داوطلبانه را بخشى از ساعت كار درنظرميگيرد؟
 • آيا شركت از برنامه هاى آموزشى و كارگروهي هاى موجود در جامعه حمايت ميكند؟
 • آيا شركت رابطه مستمرى با جامعه دارد؟

اثر زيست محيطى

 • آيا شركت برنامه ها و هدفهاى زيست محيطى دارد؟
 • عملكرد شركت در مقايسه با ساير شركتها در زمينه زيست محيطى چگونه است؟
 • آيا شركت گزارشات زيست محيطى از فعاليتهاى خود براى عموم منتشرميكند؟
 • آيا شركت سيستم مديريت زيست محيطى دارد؟ آيا شركت ثالث آن سيستم را مميزى ميكند؟
 • آيا شركت به بهبود شرايط محيط زيست كمك ميكند؟

حقوق بشر

 • آيا هيئت مديره برنامه تأييد شده حقوق بشر را در منشور اخلاقى سازمان دارد؟
 • آيا شركت شرايط كارى پرسنل را كنترل ميكند؟ آيا اين شرايط مميزى ميشوند؟
 • آيا شركت در كشورهايى كه حقوق بشر را بخوبى رعايت نميكنند فعاليت دارد؟

عضویت در خبرنامه