نویسنده : سیامک نجفی ، Best Budget Boiler and Plumbing Inc

اگر بویلر بە درستی کار بکند، و تمام اجزاء هایدرونیکی آن از قبیل پمپ، شیر یکطرفە، واتر کات آف، دریچەی هوا (ایر ونت)، زون ولو (Zone Valve)،…نیز بدرستی کار خود را انجام دهند ولی خانە هنوز گرم نمی شود، هوا در سیستم موجود است و بایستی هوا را آن خارج کرد تا آبگرم بدرستی در داخل سیستم بچرخد.

خارج کردن هوا برای این کار دو حالت امکان پذیر است.

دریچەی هوا Air Vent

حالت اول از طریق دریچەهای هوا است کە در نقاط مختلف کە اصولا در بالاترین نقطەی ممکنەی سیستم جایگذاری می کنند. دریچەها بعد از یک مدت رسوب آنرا می گیرد، کە بایستی توجە کرد کە بطور اتوماتیک کار نمی کند و بایستی آنرا با دست باز کرد. تا هوا از آن خارج شود.

اگر بیس بورد در خانە نصب باشد، اصولا سر هر بخش آن یک شیر تخلیە هوا نصب است کە این نوع شیرهای تخلیە با کلید مخصوص یا با پیچکوشتی باز می شود تا هوا از آن خارج شود.

تخلیە آب بویلر (Boiler Draining)

یکی از راەهایی کە همیشە می توان بە راحتی با آن هوای داخل سیستم را خارج کرد از طریق تخلیەی آب سیتسم یا درینینگ می باشد.

اولین کار این است کە بایستی برسی کرد کە یک شیر آب در قسمت آب برگشتی بە بویلیر نصب باشد، و قبل از شیر آب یک شیر تخلیە نصب باشد. و قسمت آب ورودی سیستمم بە داخل خانە یا مستقیم بە آب شهری وصل است یا اگر سیستم بستە باشد بایستی دارای یک شیر تخلیە باشد (درین ولو) کە بشود شیر آب شهری را بە آن وصل کرد.

اگر این موارد برقرار باشد، شما آمادەی درین یا تخلیە آب بویلیر هستید.

ابتدا شیر برگشتی بە داخل بویلر را بستە، و شیلنگ تخلیە را بە شیر تخلیە وصل می کنیم، و از طرفی هم شیر ورودی را بە آب شهری وصل کردە (یا اگر کلا ورودی سیستم بە آب شهری وصل است آنرا باز نگە دارین) و بگذارید آب در تمام داخل سیستم بچرخد و از شیر تخلیە آب بە بیرون بیاد.

البتە انجام این کار بە این راحتی نیست، بایستی خیلی توجە داشت تمام لوپها و زونها کاملا آب بە داخل آن رفتە و بیرون بیاید، کە این بخش کار خیلی مهم است.

وقتی این کار را بمدت چند دقیقە انجام دادید و دیگە هوایی را ندید از شیلنگ تخلیە خارج شود، کار انجام شدە است.

عضویت در خبرنامه


پاسخ دهید به این دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید